როგორ მუშაობს

ბეჯები - არის ინოვაციური კომპონენტი, რომელიც ფაქტიურად არის ვერიფიცირებული.

Ბეჯი არის პლატფრომაზე დარეგისტრირებული მომხმარებლის ცოდნის, კვალიფიკაციის და გამოცდილების მიხედვით მინიჭებული ციფრული სტატუსი.

Მაგალითად, თუ მომხმარებელს გავლილი აქვს რომელიმე ორგანიზაციის მენეჯმენტის კურსები ან შესაბამისი ტრენინგი, ეს ორგანიზაცია მიანიჭებს მას შესაბამის ბეჯს.
იხილეთ ბეჯები

სერტიფიკატი. ის გულისხმობს, კონკრეტულ ღონისძიებას ან პროექტს. ბეჯის მინიჭება ხდება იმ ორგანიზაციის მიერ, რომელმაც ჩაატარა ღონისძიება ან პროექტი.
მაგალითად, თუ ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა კონკრეტულ პროექტში, ამ პროექტის ორგანიზატორი მიანიჭებს ბეჯს, რომელიც უკვე იქნება ვერიფიცირებული.

ბეჯების შექმნის უფლება აქვთ პორტალზე დარეგისტრირებულ ორგანიზაციებს. პორტალზე დარეგისტრირებულ ინდივიდებს, შეუძლიათ მოითხოვონ ბეჯი. ორგანიზაცია ამ დროს გადაამოწმებს, თუ აქვს მონაწილეობა მიღებული ამ ადამიანს კონკრეტულ ღონისძიებაში და მიანიჭებს ბეჯს.

პროფილები - აქ განთავსებულია წარმატებული ახალგაზრდების ონლაინ პროფილები, სადაც აღწერილია კონკრეტული ადამიანის მიღწევები და ბეჯები, რომელიც გამოარჩევს ახალგაზრდას სხვებისგან.
იხილეთ პროფილები